За академията

mikrotik-academy2Първата в България MikroTik Академия е основана в Университета по библиотекознание и информационни технологии с подписването на двустранно споразумение на 5 юни 2014 г. между УниБИТ и Mikrotīkls SIA. Споразумението е подписано от Ректора на УниБИТпроф. д.ик.н. Стоян Денчев, а създаването на академията е по инициатива на д-р Добри Бояджиев, главен асистент в Катедра „Информационни системи и технологии“ на университета.

Основната цел, която си поставя MikroTik Академия при УниБИТ, е ефективно профилирано образование на специалисти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik.

От целта произтичат следните приоритети и задачи:

 • Да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на република България (2014-2020г.);
 • Да създаде и внедри учебна програма, хармонизирана с критериите на академичната програма на MikroTik, като приложи европейските образователни стандарти;
 • Да обучи нови, перспективни специалисти в областта на компютърните мрежи, необходими за българския и европейския пазар на труда;
 • Да изгради специализирана образователна и научна инфраструктура за провеждане на систематизирани теоретични занятия и практически упражнения;
 • Да създаде информационно-комуникационната инфраструктура за самообучение и споделяне на данни;
 • Да създаде връзки с бизнеса, насочени към обучение и научноизследователска дейност, кариерно развитие, социализация и интеграция сред специалистите по ИКТ.

Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията в УниБИТ създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

Важно за обучението в MikroTik академията в УниБИТ е:

 • Разширяването на теоретичните и практическите познанията в областта на компютърните и комуникационните мрежи;
 • Използването на RouterOS като основен инструмент по време на обучението;
 • Предоставяне на възможност за получаване на MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) сертификат след полагане на изпит;

Основни предимства за студентите на УниБИТ, обучавани в мрежовата академия са:

 • Възможност за получаване на познания с ясно изразен практико-приложен характер в областта на компютърните мрежи;
 • Получаване на допълнителна квалификация – международно разпознаваем MTCNA сертификат;
 • Провеждане на лабораторния занятия с модерно мрежово оборудване и квалифициран преподавател.

По време на обучението си всеки студент в MikroTik академия получава:

 • Разнообразни материали за самоподготовка;
 • Знания и умения по учебна програма, съобразена със схемата за MTCNA;
 • Възможност за работа с RouterBOARD 951-2n и други интегрирани решения от MikroTik;
 • Онлайн изпит за сертифициране (MTCNA);
 • Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз при явяване на изпита за сертифициране.

Презентация


Академична програма на MikroTik

Академичната програма на MikroTik е предназначена за образователни институции като университети, колежи, технологични училища и др., които предлагат обучение в областта на компютърните мрежи базирано на MikroTik RouterOS, като инструмент за обучение.

По каква учебна програма се извършва обучението в MikroTik Академия при УниБИТ?